Det finnes ulike stønader og rettigheter man kan ha krav på når man selv eller barna har eksem. Dette er: §5-22: Bidrag til spesielle formål, grunnstønad, hjelpestønad/forhøyet hjelpestønad, omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger. En del av stønadene gjelder barn under 18 år og deres foreldre.

De rettighetene som her blir nevnt, er alle hjemlet i lov om folketrygd. Det er de lokale trygdekontorene som er søknadsinstans.

Les mer under aktuelle ytelser.